Professioneel assortiment

Altijd op voorraad

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, morgen in huis

Algemene Voorwaarden

Algemeen.

Onder Tandwinkel.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze website verstaan de Internet Webwinkel gevestigd op ,Middelweg 58, 4196 JJ Tricht, info@tandwinkel.nl, www.tandwinkel.nl is ingeschreven in het Handelsregister te Breda, KVK nummer 73101419, BTW nummer

NL859355032B01

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tandwinkel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tandwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tandwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 Aanbiedingen & Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Tandwinkel.nl zijn vrijblijvend en wij houden ons uitdrukkelijk voor het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument niet meer gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel de aanbieding.

2.3 We zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering en teruggave van gelden bij acties van derden, zoals bij o.a. de acties van Braun-Oral-B en Philips Sonicare. De actie voorwaarden van derden zijn van toepassing op de betreffende acties. Na overschrijding van de sluitingsdatum van een actieperiode kan de consument niet meer gebruik maken van de desbetreffende actie van derden.

Artikel 3 Prijzen & Betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's (€), inclusief BTW. Tijdens uw bestelling en in uw bevestigings e-mail staat vermeld of er verzendkosten worden berekend.

3.2 Tandwinkel.nl is niet verantwoordelijk voor druk- zetfouten op de website. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen géén rechten worden ontleend.

3.3 Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de betaling op de bank is geregistreerd. Hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden.

3.4 Er zijn twee mogelijkheden van betaling:

Betaling via "IDEAL" (bank of giro middels telebankieren iDEAL). kies voor IDEAL in de bestelprocedure. U wordt dan direct naar uw vertrouwde telebankier-omgeving geleid om de betaling te doen. Zodra u de betaling heeft gedaan krijgen wij daar een bevestiging van en kunnen wij de bestelde artikelen verzenden. Of via BanContact.

Artikel 4 Levering

4.1 Te vroege of te late levering geeft u geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de afleverdatum zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2 Verzendingen vinden plaats via PostNL, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van PostNL van toepassing.

4.3 Er zijn twee mogelijkheden van verzending;

Afhalen: Het afhalen van uw bestelling is mogelijk. Neem telefonisch of via de mail contact met Tandwinkel.nl op. Alle relevante gegevens, zoals openingstijden, waar en wanneer uw bestelling gereed staat voor u, zal met u gedeeld worden.

Verzending naar Nederland, België: De verzend- en administratiekosten binnen Nederland zijn €3,25 en in België €5,95. 

4.4 Behoudens onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, terroristische aanslagen, enz. neemt Tandwinkel.nl de verantwoordelijk op zich voor beschadigd of zoekgeraakte artikelen tot het moment van aflevering van de zending(en) aan het overeengekomen adres. Dit betekent dat u de beschadigd geraakte artikelen op kosten van Tandwinkel.nl kan retourneren en het volledige aankoopbedrag, de initiële verzendkosten en de retourneer kosten vergoed krijgt, of hetzelfde onbeschadigde artikel nogmaals aan u wordt geleverd zonder enige kosten.

4.5 Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Tandwinkel.nl de zending behandeld worden volgens de geldende procedures en de klant hierover informeren.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de klant zich niet op een termijn of tijdstip van levering beroepen.

4.7 De aansprakelijkheid van Tandwinkel.nl in verband met de door de klant geleden schade ten gevolge van een gebrekkige uitvoering van een bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat de klant aan Tandwinkel.nl verschuldigd zou zijn geweest, wanneer de bestelling van de producten volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

Artikel 5  Reclames & Aansprakelijkheid

5.1 In Nederland geldt een wettelijk vastgestelde zichttermijn van 7 dagen na levering. Binnen deze termijn kan u de koopovereenkomst zonder opgave van redenen annuleren. Dit kan u schriftelijk of per e-mail (info@tandwinkel.nl) doen. Na bevestiging van uw melding door Tandwinkel.nl en het ontvangen retournummer, kan u het product onder vermelding van het ontvangen retournummer aan Tandwinkel.nl retour zenden. Retour zendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product in de originele gesloten verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor de retourzendingen voor uw rekening komen. Tandwinkel.nl zal, nadat het product is geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakkings- en (retour-)verzendkosten binnen 4 weken retourneren op uw rekeningnummer.

5.2 Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer het artikel nog niet door Tandwinkel.nl is verzonden. Tandwinkel.nl zal het door u betaalde bedrag binnen 4 weken retourneren op uw rekeningnummer.

5.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Tandwinkel.nl te retourneren. Tandwinkel.nl zal dan zo spoedig mogelijk zorgdragen voor een kosteloze vervanging van het product. Uw verzendkosten worden in dit geval volgens de geldende tarieven aan uw vergoed. Het bedrag wordt binnen 4 weken op uw rekeningnummer bijgeschreven.

5.4 Tandwinkel.nl behoudt zich het recht om de retourzending te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, de inhoud van de zending is niet in overeenstemming met de bestelling of de verpakking, gebruikt of door schuld anders dan die van Tandwinkel.nl zijn beschadigd of de retourzending niet voldoende is gefrankeerd.

5.5 Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is, zal de klant de inhoud van de zending zorgvuldig her verpakken in een deugdelijke verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Zendingen met een waarde van meer dan € 125,-- verzoeken wij u aangetekend te verzenden.

5.6 Indien de klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Tandwinkel.nl het recht aan de klant alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.

5.7 Wanneer u een beroep wilt doen op een hierboven vermeld artikel (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6) stuurt u ons dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling een brief of een e-mail (info@tandwinkel.nl) met daarin de volgende gegevens;

- Factuurnummer.

- Artikelnaam

- Aankoopbedrag

u ontvangt dan van Tandwinkel.nl de retourprocedure.

5.8 Na aankoop via de website Tandwinkel.nl kunt u relevante marketingsmails vanuit Tandwinkel ontvangen, hiervan kunt u zich ten alle tijden afmelden via de afmeldlink in de mail.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Een product blijft, ook na aflevering bij de klant, zolang eigendom van Tandwinkel.nl, totdat het totale openstaande bedrag dat de klant door de gedane bestelling van het product aan Tandwinkel.nl is verschuldigd, volledig is voldaan. Beschadiging en verlies van producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud van toepassing is, zijn volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 7 Bestellingen & Communicatie

7.1 Voor mis verstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tandwinkel.nl, dan wel tussen Tandwinkel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Tandwinkel.nl, is Tandwinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tandwinkel.nl.

Artikel 8 Garantie

8.1 Op de door Tandwinkel.nl geleverde producten bestaat een garantie indien dit is aangegeven bij de omschrijving van het product op de Tandwinkel.nl website. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

9.2 Tandwinkel.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij overeenkomsten met zakelijke kanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publieksrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Tandwinkel.nl

Professioneel assortiment

Altijd op voorraad

Voor 16.00 uur besteld, morgen in huis*

+31 (0)345 582 546